The Nest

Foryst - Newspaper from Poland -

Published in Poland - Political debates and analysis - 16 Jan 2016 19:29 - 15

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PL http://i.imgur.com/svLESeg.png EN

http://i.imgur.com/2xMH4RN.png

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Ćwir Ćwir Wszystkim i Każdemu Z Osobna!
http://i.imgur.com/svLESeg.png Chirp Chirp Everyone, and Every Single One of You!

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Pierwsze godziny minęły, a... cóż, już się zacząło. :)


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMU

15 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie eSejmu. Pierwsza sesja odbyła się w obecności osób z zewnątrz - zarówno zwykłych obywateli, jak również przedstawicieli innych krajów (Apostol z Ukrainy, Walen z Litwy, Javier Miguel z Estonii i kilku mniej znanych graczy. Wypada wspomnieć także o graczu Topavelic).

MORDOR, Minister Skarbu Państwa
`Mam nadzieję że nasz kraj będzie silną grupą ludzi wzajemnie wspierających się. (...) Nasze państwo musi dzwigać koszta przy małej ilości ludzi, czyli zabawa na dobrym poziomie kosztuje i wszyscy za to musimy płacić. Jesteśmy na samym początku gry i nie możemy zostać w tyle za liczniejszymi państwami`

YAKET, Minister Wojny
`Liczę na to że Polska będzie silna i będziemy mieć owocne relacje z naszymi sojusznikami, jak i z tymi którzy sojusznikami zostać zechcą`

SNIFFER, Poseł
`Kierując się dobrem naszego Narodu uważam, że powinniśmy w pierwszej kolejności skupić się na wzmocnieniu naszego rynku gospodarczego oraz relacji międzynarodowych. Najbliższe dni, z pewnością nie będą należały do łatwych, czeka nas wiele wzlotów i upadków w tych chaotycznych początkach, wiele wygranych i przegranych bitew w walce o lepsze jutro. Jednak wierzę, że z pomocą Naszych eObywateli oraz silnych i wiernych sprzymierzeńców, wspólnie będziemy mogli stworzyć najpotężniejsze imperium tego eSwiata! I niech Bóg ma w opiece naszych wrogów!`

GDZIEJAJESTEM, Poseł
`Myślę, że Polska powinna zadbać przede wszystkim o dobro swoich obywateli. Zadbać o wzrost gospodarczy, ale i również o stabilność gospodarki. Naszym zadaniem będzie polepszanie zawartych przyjaźni w eŚwiecie, oraz starać się pozyskiwać nowe. Jak wiadomo, nikt w pojedynkę nie przetrwa na tym świecie.`

JAVIER MIGUEL, Prezydent Estonii
`Zaatakujmy Polskę, (...) Masterplan.`

YOUMU, Poseł
`Witam wszystkie małe i duże chińskie dziewczynki tu zgromadzone .^ Obiecuję że bedę pracować ku dobru ePolski oraz jej sojuszników.`


http://i.imgur.com/svLESeg.png FIRST SESSION OF CONGRESS

15th January was the day of First Session of Polish eCongress. First session has been held on a public channel, with both polish citizens and foreign representants (Walen from Lithuania, Apostol from Ukraine, Javier Miguel from Estonia and couple less-known players. Topavelic is also mentioned here).

MORDOR, Minister of Country Treasure
`I hope, our country will be strong group of supportive people. (...) Our country needs to take high costs with small number of people. High level fun costs and everyone needs to pay for it. We`re at the beginning of the game and we can`t be left behind the more populated countries.`

YAKET, Minister of War
`I hope, Poland will be strong and we will have bountiful relations with our Allies and those, who want to be our Allies.`

SNIFFER, Congressman
`Being motivated by good of our Nation I think we should focus in the first place on strenghtening our economy and international relations. Next days won`t be called easy. There will be many ups and downs in those chaotic start, many number of victories and defeats in the battle for better tomorrow. Despite that, I hope, with help of our eCitizens and strong and loyal allies, we may create the most powerful empire of this eWorld together! And let God have Mercy to our enemies!`

GDZIEJAJESTEM, Congressman
`I think Poland should care about their citizens. Achieve the development of economy, but also make it stable. Our main duty will be developing all the frienships made in eWorld, and try to get new ones. As we know, no one will survive on this world alone.`

JAVIER MIGUEL, President of Estonia
`Let`s invade Poland, (...) Masterplan.`

YOUMU, Congressman
`Welcome all big and small chinese girls gathered here .^ I swear I will work for good of ePoland and her Allies.`


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png DRUGI DZIEŃ PREZY... FADUQ!?

O godzinie 0:30 dnia 6 miała się rozpocząć pierwsza bitwa na linii Polska-Niemcy. Miała. Ponieważ... o północy zmieniło mnie w zwykłego posła. Na szczęście kilka naście godzin później sytuacja została zażegnana. :)


http://i.imgur.com/svLESeg.png SECOND DAY OF PRESI... FADUQ!?

At 0:30 of Day 6 a first battle in Poland-German war had to be scheduled. Had to be. Because... at 0:00 the game changed me into a normal Congressman. Fortunately couple of hours later we solved this situation. :)


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png USTAWY z ZAKOŃCZONYM GŁOSOWANIEM

Przelew w wysokości 25 Gold w celu sfinansowania Armii Krajowej - Przyjęty 8-0
Zmiana wiadomości powitalnej - Przyjęta 7-0
Wojna z Niemcami - Przyjęta 8-0
Pakt Obronny z Ukrainą - Przyjęty 9-0
Pakt Obronny z Belgią - Przyjęty 10-0
Podatek od pracy w wysokości 10% - Przyjęty 10-1
Pakt Obronny a Litwą - Przyjęty 13-0
Dodruk 5000 złotych - Przyjęty 14-0


http://i.imgur.com/svLESeg.png LAWS with FINISHED VOTING

Transfer of 25 Gold (Creation of National Military Unit) - Accepted 7-0
Modification of the Welcome Message - Accepted 7-0
War with Germany - Accepted 8-0
MPP with Ukraine - Accepted 9-0
MPP with Belgium - Accepted 10-0
Work Tax 10% - Accepted 10-1
MPP with Lithuania - Accepted 13-0
Issue of 5000 PLN - Accepted 14-0


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png WOJNA ROZPOCZĘTA

Rozpoczęło się. Armia Krajowa dziarskim krokiem wkroczyła na tereny obecnie zajmowane przez Republikę Federalną Niemiec. Z ust naszych dzielnych żołnierzy rozlega się zgodna pieśń `Phorze, coś Polskę` :P

Zaczęła się nasza pierwsza kampania wojskowa. Jeżeli dobrze ją przeprowadzimy, potrwa ona 13 dni.


http://i.imgur.com/svLESeg.png WAR STARTED

It started. Armia Krajowa happily marches into land held by Federal Republic of Germany.

Our first military campaign has begun. It will take 13 days, if we will do it wisely.


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PIERWSZY PROBLEM DYPLOMATYCZNY

Okazało się, że plan naszej pierwszej kampanii niekoniecznie zgadza się z planem jednego z naszych obecnych sojuszników. Trwa dyskusja na ten temat wewnątrz eSejmu w nadziei na przygotowanie odpowiedniego rozwiązania do przedstawienia prezydentowi tego kraju.


http://i.imgur.com/svLESeg.png FIRST DIPLOMATIC ISSUE

It looks like plan of our first military campaign not quite resembles plans of one of our current allies. We have a discussion about that topic in the congress in hope to prepare a statement to show it a president of that country.

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Jeśli się wam spodobało, nie wahajcie się słać pytań, głosować, prenumerować i dotować! Ponieważ chcę skompletować wszystkie waluty, nie wahajcie się dotować w każdej możliwej walucie!
http://i.imgur.com/svLESeg.png If you like that, don´t forget to send questions, vote, subscribe and endorse! Because I want to collect all the currencies, don`t mind to endorse in any currency!

Support

Comments (15)

Widzę Topa, daję Vota
o7
Hi.
Hail Poland ! Hail India !
V/S nice art!. Saluditos desde Mexico 0/
you deserve my vote and sub
o7
v
O kurde art na bardzo wysokim poziomie czytelny i przejrzysty. W erepie mogliby się uczyć robić takie arty. Bardzo dobry plus, że również w języku angielskim wszystko. Barwo vote and sub!
Ferla - jak się lata temu w eRepa grało, to były same takie arty. Cheeky
VOTE !!!!
Super ART!
arty dotyczace panstwa nie powinny byc tlumaczone na angielski. po drugie: podatki sa za niskie. takie podatki sa dobre dla panstwa, ktore jest bogate i ma rozkrecone rynki z wszystkimi galeziami gospodarki dzialajacymi w atmosferze konkurencji. oczywistym jest ze na poczatku wszedzie bedzie koniunktura wiec panstwo powinno na tym korzystac i zbierac z rynku jak najwiecej pieniedzy by wywolywac "głód" waluty i stwarzać presję na zakup PLN ze źródeł państwowych. gdy rynki sie uspokoją i przyjdzie dekoniunktura jedynym sposobem na pobudzenie konsumpcji jest obniżka podatków. przy podatkach jakie są teraz- jakakolwiek obniżka zakończy się znacznym obniżeniem wpływów do budżetu, a impuls konsumpcyjny bedzie znikomy.
Wszystko to co mowisz Citizen Noone działa gdy jest jakakolwiek gotówka i obrót na rynku a w chwili obecnej każdy jedzie na resztkach PLN.
No kurna to posiedzenie to doprawdy ambitne Laugh