More Gold More Happy

Published in Republic of China (Taiwan) - Warfare analysis - 25 Mar 2016 01:46 - 7

拖稿拖這麼久都快變成富奸了...

此篇主要目的是希望大家能稍稍體認到
壓秒的重要性,亦為我國精彩戰役做一個紀錄!!!
非常感謝大家的努力帶來我國目前最輝煌的一役~
以下進入正題吧!


http://i.imgur.com/5B2f2Cd.jpghttp://i.imgur.com/Lo58DuH.jpghttp://i.imgur.com/LbRMMzQ.jpghttp://i.imgur.com/QvmusS5.jpghttp://i.imgur.com/5PJkmKz.jpg

http://i.imgur.com/zhTBeRV.jpghttp://i.imgur.com/ZddUTSy.jpg

Support

OhYourGodcannonAHAO

Comments (7)

v
v
V
漂亮的一仗~ O7
v
V
o7