آموزش گرفتن رفر_وزارت آموزش

9 - Published in Iran - Political debates and analysis - 4 years ago

http://uupload.ir/files/n9f_1.pnghttp://uupload.ir/files/w760_2.png
http://uupload.ir/files/3n7c_5.png
http://uupload.ir/files/eh13_3.png
http://uupload.ir/files/v125_7.png
http://uupload.ir/files/7uv8_4.pnghttp://uupload.ir/files/9ow2_6.pnghttp://uupload.ir/files/bk6h_8.png

Support

Comments (9)

آفرین
Voted
VOTE خیلی تشکر بابت زحمتی که کشیدی
از این سایت هم https://goo.gl/ برای مخفی کردن لینک استفاده کنید تو خیلی از سایت ها مثل ایرپ نمی شه لینک این سایت رو گذاشت.
خیلی هم خوب V
vote
کمک عالی ای کردی برادر دمت گرمه دیگه.
بسیار خوب است جانم خوب
07