اما کشور های برتر جنگنده در اتحاد بین الملل

3 - Published in Iran - Warfare analysis - 7 years ago

دوستان باید بعد از پاکستان تو اتحاد فعالیت کنیم اینجوری نمیتونیم دووم بیاریم
وضع خوب نیس رتبه دمیج ارد شده در نبرد  بر حسب میلیون 

http://i.imgur.com/vErBfrp.png
رتبه تعداد فایتر های کشور های عضو اتحاد
http://i.imgur.com/O9LyACx.png

Support

Comments (3)

وت البته این امار جنگ دیروز رو پوشش نمیده ولی به هرصورت دمیجمون خیلی ضعیف است نسبت به ترکیه و گرجستان
ترکیه رو ک دیه نمیشه گرفت! خیلی قوین! گرج هم خیلی از ما قوی تره ! دعوت کنین دوستاتونو
اره باو باس جمعیت رو ببریم بالا